Misterele Bibliei: Lucifer în Biblie


Legenda lui Lucifer e arhicunoscută în rândurile creştinilor şi nu numai. Îngerul care a dorit să-i ia locul lui Dumnezeu a devenit echivalent cu răul absolut. Din cel mai frumos înger, preferatul Domnului, Lucifer s-a transformat într-un monstru hidos, al cărui nume mulţi se feresc să-l rostească, de teamă să nu-l atragă în vieţile lor. Ceea ce probabil doar puţini ştiu e faptul că Lucifer, cel care s-a răzvrătit împotriva tatălui său, s-a luptat cu fratele său mai mic, Mihail, apoi a fost exilat pe Pământ împreună cu acoliţii săi, este inexistent în Biblie. Legenda şi numele său au apărut în urma interpretării eronate a unor versete din două capitole biblice, al 14-lea din Cartea lui Isaia şi al 28-lea din Cartea lui Iezechiel.

Cuvântul lucifer, care înseamnă „aducătorul luminii” era folosit în latină pentru a desemna o fază a planetei Venus (luceafărul de dimineaţă), după cum se poate observa din operele lui Marcus Terentius Varro, Cicero, Plinius cel Bătrân, Virgiliu, Ovidiu şi ale altor autori latini timpurii. Pentru luceafărul de seară, romanii foloseau un alt nume, vesper. Pe scurt, romanii numeau luceafărul de dimineaţă Lucifer, iar pe cel de seară Vesper, deşi era vorba despre aceeaşi planetă.

În Biblie, diavolul este numit în multe feluri (Satan, diavol, adversar, inamic, acuzator, marele balaur, şarpele cel bătrân, Beelzebub, Belial), dar nici măcar o singură dată Lucifer. În Cartea lui Isaia 14:4-17, profetul ce a dat numele capitolului îl descrie pe regele Babilonului ca pe un luceafăr de dimineaţă (helel în ebraică), căzut în ochii Domnului. Aşa cum era firesc pentru un roman, Eusebiu Sofronie Ieronim din Stridonul Dalmaţiei a tradus luceafărul de dimineaţă prin cuvântul latinesc lucifer. Cu toate acestea, unii interpreţi ai Bibliei au ignorat sensul real al cuvântului lucifer şi faptul că Isaia se referea în respectivul capitol la regele Babilonului, înţelegând că este vorba despre Satan şi despre decăderea lui. În A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 1:19, acelaşi cuvânt (phosphoros în greacă, echivalentul ebraicului helel) a fost tradus în latină tot prin lucifer, deşi nu există nicio  referire la Diavol. Iar în Apocalipsa 22:16, Iisus spune: „Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, luceafărul de dimineaţă (helel în ebraică, phosphoros în greacă şi lucifer în latină)”. „Înţelepţii” Bisericii au păstrat pentru aceste două pasaje sensul real al cuvântului lucifer, adică luceafăr de dimineaţă, însă nu au vrut nici în ruptul capului să aplice aceeaşi logică şi la Isaia.  Astfel, dintr-o eroare de interpretare, îngerul rebel s-a ales cu un nou nume, Lucifer, care a început să fie folosit pentru Diavol şi răspândit cu ajutorul unor lucrări precum Infernul lui Dante Alighieri, Paradisul Pierdut al lui John Milton, dar şi Biblia regelui James, folosită şi astăzi de cei mai mulţi vorbitori de limbă engleză.

Capitolele 13 şi 14 ale Cărţii lui Isaia se referă la „proorocia despre Babilon pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos”. În versetul 4, Yahweh îi spune limpede lui Isaia: „Tu vei cânta cântecul acesta de ocară împotriva împăratului Babilonului şi vei zice: (…) Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai în cugetul tău: «Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi». Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului! Cei ce te văd îşi întorc privirea în spre tine şi se uită cu luare aminte zicând: «Oare acesta este omul de care tremura pământul şi împărăţiile se cutremurau? Oare acesta este cel ce prefăcea lumea în pustiu şi cetăţile le dobora şi nu da drumul robilor săi?» Toţi împăraţii popoarelor se odihnesc cu cinste, fiecare în locaşul său. Şi numai tu eşti azvârlit departe de mormântul tău, ca o ramură fără de preţ, ca rămăşiţele celor care au fost ucişi cu lovituri de sabie, zvârliţi pe pietre de mormânt, ca un hoit călcat în picioare. Tu nu te vei pogorî în mormânt, căci tu ai pustiit pământul tău şi pe poporul tău l-ai ucis! Niciodată nu se va mai vorbi despre neamul celor răi!”. Aşadar, este foarte clar că aceste cuvinte se referă la regele Babilonului, nicidecum la îngerul răzvrătit. Acest rege a stârnit mânia dumnezeului evreilor în primul rând pentru că i-a cucerit pe evrei, iar în al doilea rând deoarece s-a crezut atotputernic, un zeu pe Pământ. „Oare acesta este OMUL de care tremura pământul” demonstrează că este vorba despre o fiinţă umană, nicidecum despre o entitate superioară. „Pe poporul tău l-ai ucis” se referă la poporul babilonian, subliniind încă o dată că pasajul de mai sus se referă la regele Babilonului, nu la vreun înger răzvrătit.

La fel stau lucrurile şi cu Cartea lui Iezechiel. Aici, Yahweh îl trimite pe profet cu ameninţări la mai multe popoare. În capitolul 24 îl trimite la israeliţi, în capitolul 25 la amoniţi, moabiţi, edomiţi şi filisteni, în capitolele 26-28 la fenicienii din Tir, în capitolul 28 la sidonieni, în capitolul 29 la egipteni, în capitolul 30 la egipteni, etiopieni, libieni şi lidieni, în capitolele 31-32 din nou la egipteni, în capitolele 33-34 la israeliţi, în capitolul 35 la muntele Seir, în capitolul 36 la munţii Israelului iar în capitolele 38-39 la regele din Roş, Meşec şi Tubal. Ameninţările lui Yahweh prin gura lui Iezechiel erau îndreptate către oameni, israeliţii care şi-au pierdut credinţa dar şi duşmanii Israelului. În capitolele 26 şi 27 se observă foarte clar că Yahweh se referă la oraşul Tir din Liban („Iată sunt împotriva ta, Tirule, şi voi ridica împotriva ta popoare multe, cum îşi ridică marea valurile sale”, „Şi tu, fiul omului, ridică plângere împotriva Tirului, şi zi către el…”). Capitolul 28 continuă ameninţările la adresa oraşului Tir, de această dată îndreptându-se către conducătorul său: „Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: Fiul omului, spune celui ce domneşte în Tir: Aşa zice Domnul Dumnezeu: Inima ta s-a înălţat şi a zis: «Sunt un dumnezeu şi stau pe scaunul lui Dumnezeu în inima mărilor», dar tu, deşi nu eşti Dumnezeu, ci om, îţi închipui în inima ta că eşti la fel cu Dumnezeu” (1-2). Rămâne un mister modul în care cei mai mulţi consideră că este vorba despre Lucifer, când scrie negru pe alb: Yahweh îl trimite pe Iezechiel la cel ce domneşte în Tir, adică la regele cetăţii. Acest rege era un om, nicidecum un înger. Altfel, probabil s-ar fi găsit câteva mărturii scrise, mai ales în Biblie, care să ateste faptul că, în timpul lui Iezechiel, un înger a condus o cetate. Din citatul de mai sus se înţelege că acest rege a devenit foarte arogant, considerându-se un (dumne)zeu. Pasajul „nu eşti Dumnezeu, ci om” subliniază foarte clar că acest conducător al Tirului era om, nu înger sau Dumnezeu. Dacă s-ar fi referit la Lucifer, fără îndoială că pasajul de mai sus ar fi specificat „nu eşti Dumnezeu, ci înger”. În continuare aflăm şi motivele aroganţei regelui din Tir: „Iată, tu îţi închipui că eşti mai înţelept decât Daniel şi nu sunt taine ascunse pentru tine; prin înţelepciunea ta şi cu mintea ta ţi-ai agonisit bogăţie şi ai adunat în vistieriile tale argint şi aur; prin înţelepciunea ta cea mare, prin ajutorul negoţului tău, ţi-ai sporit bogăţia şi mintea ta s-a îngâmfat cu bogăţia ta” (3-5). Datorită faptului că mintea sa a născocit o metodă de a se îmbogăţi, regele s-a considerat foarte înţelept. Într-adevăr, descoperirile arheologice relevă faptul că oraşul Tir a fost unul foarte bogat în antichitate, lucru pe care îl explică mai pe larg capitolul 27 din Cartea lui Iezechiel. Prin urmare, regele din Tir s-a îmbogăţit foarte mult de pe urma negoţului, lucru ce i-a crescut şi aroganţa. Deoarece era foarte bogat şi foarte inteligent (din punctul său de vedere), regele s-a considerat un zeu printre oameni. Nu orice zeu, ci chiar cel mai mare dintre toţi, Dumnezeu. Motivul supărării lui Yahweh este evident: „De aceea, aşa zice Domnul Yahweh: Pentru că tu te-ai asemănat cu Yahweh, iată, Eu voi aduce împotriva ta pe străinii cei mai răi din toate popoarele, şi aceia îşi vor scoate sabia împotriva frumoasei tale înţelepciuni şi vor întina strălucirea ta; în mormânt te voi coborî şi vei muri în inima mărilor de moartea celor ucişi” (6-8). Yahweh susţine că regele din Tir va coborî în mormânt, murind înecat. Dacă ar fi fost vorba despre un înger, acesta nu ar fi putut să moară. Nicăieri nu afirmă Biblia că îngerii pot muri. Biserica spune că Lucifer a fost închis în lumea subterană, va fi eliberat la Apocalipsă, va fi închis din nou pentru câteva mii de ani, din nou eliberat, apoi legat pentru totdeauna. Dar nu omorât. Însă pasajul de mai sus susţine că regele din Tir va fi ucis. În plus, dacă Yahweh s-ar fi referit la Lucifer, spunând că îl va ucide, această idee ar fi contrazis Apocalipsa lui Ioan care susţine că Lucifer nu e mort, ci legat în Adânc. „Spune-vei oare înaintea ucigaşului tău: «Eu sunt un dumnezeu», când tu eşti un om în mâna celui care te ucide, iar nu Dumnezeu? Vei muri de mâna străinilor, de moartea celor netăiaţi împrejur, căci Eu am spus aceasta, zice Domnul Yahweh” (9-10). Din nou apare ideea că regele din Tir este doar un om şi că va fi ucis de către oameni. Repet, dacă ar fi fost vorba despre Lucifer, acesta nu ar fi putut fi omorât, conform părerii Bisericii. Iar dacă Mihail nu a reuşit să-l ucidă, mai mult ca sigur nu ar reuşi asta nici nişte simpli oameni. În versetele 11-12 se subliniază din nou ideea că este vorba despre regele din Tir, un om, nu un înger: „Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: Fiul omului, plânge pe regele Tirului şi-i spune...”.

Pasajul care a dat povestea căderii lui Lucifer este următorul: „Aşa zice Domnul Yahweh: Tu erai pecetea desăvârşiri, deplinătatea înţelepciunii şi cununa frumuseţii. Tu te aflai în Eden, în grădina lui Yahweh; hainele tale erau împodobite cu tot felul de pietre scumpe: cu rubine, topaze şi diamante, cu crisolit, onix şi iaspis, cu safir, smarald, carbuncul şi aur; toate erau pregătite şi aşezate cu iscusinţă în cuibuleţe şi puse pe tine în ziua în care ai fost făcut. Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui Yahweh, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea. Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi Eu te-am izgonit pe tine, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te-am aruncat din muntele lui Yahweh, ca pe un necurat. Din pricina frumuseţii tale s-a îngâmfat inima ta, şi pentru trufia ta ţi-ai pierdut înţelepciunea. De aceea te-am aruncat la pământ şi te voi da înaintea regilor spre batjocură. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, săvârşite în negoţul tău nedrept, ţi-ai pângărit altarele tale; şi Eu voi scoate din mijlocul tău foc, care te va şi mistui; şi te voi preface în cenuşă pe pământ înaintea ochilor tuturor celor ce te văd. Toţi cei ce te cunosc între popoare se vor mira de tine, vei ajunge o groază şi în veci nu vei mai fi” (12-19). Toate fragmentele dinainte de acesta indică foarte clar faptul că este vorba despre un om, nu despre un înger. Interpretarea cea mai exactă a pasajului de mai sus este următoarea: regele din Tir era un om foarte credincios, pe placul lui Yahweh, până în momentul în care s-a îmbogăţit („Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea”). Drept urmare, zeul evreilor s-a supărat pe fostul său protejat, preferând să-l ameninţe prin gura unui profet, decât să-l pedepsească aşa cum ar face un dumnezeu atotputernic. Unii consideră că fraza de mai sus se referă la un înger, deoarece doar o astfel de fiinţă ar putea fi neprihănită, în timp ce toţi oamenii se nasc păcătoşi. Ideea absurdă că toţi oamenii se nasc cu păcatul primordial, de care pot scăpa doar prin botez, a fost introdusă de Biserica . Vechiul Testament nu susţine această ipoteză, ci chiar consideră unii oameni ca fiind neprihăniţi. Iată câteva exemple: „Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său” (Geneza 6:9), „Să mă cântărească în cumpăna dreptăţii şi Dumnezeu să cunoască neprihănirea mea.” (Iov 31:6), „Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni.” (Pildele lui Solomon 11:3), „Cel fără de lege este răsturnat de răutatea lui, iar cel drept găseşte scăpare în neprihănirea lui.” (Pildele lui Solomon 14:32), „Mai de preţ este săracul care umblă intru neprihănirea lui, decât un bogat cu buze viclene şi nebun.” (Pildele lui Solomon 19:1), „Mai de preţ e săracul care umblă întru neprihănirea lui, decât cel prefăcut în căile lui, chiar dacă e bogat.” (Pildele lui Solomon 28:6), „amăgind gândul bun şi neprihănit al stăpânilor prin vorbărie vicleană şi mincinoasă.” (Estera 8:12). Aşadar, ideea că oamenii nu pot fi neprihăniţi este în contradicţie cu învăţăturile Vechiului Testament.

Despre oamenii credincioşi se spune chiar şi astăzi că sunt mai aproape de Dumnezeu, iar despre cei care îşi pierd credinţa că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Aceeaşi idee este prezentată şi mai sus: regele din Tir era foarte credincios, adică aproape de Yahweh, în Eden, pe muntele sfânt. Scriitorul biblic a folosit o metaforă pentru a sublinia cât de credincios era regele, ceea ce înseamnă că pasajul de mai sus nu trebuie interpretat literal. Prin puritatea sa sufletească, datorată credinţei sale, regele era desăvârşit în ochii lui Yahweh, care îi pregătise deja un loc în rai şi chiar un rol de înger (heruvim). Când afacerile regelui au început să producă averi, acesta a uitat de credinţă şi de zeul său, considerându-se el însuşi un zeu pe Pământ („Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit”). Pierzându-şi credinţa s-a îndepărtat de Yahweh, adică, metaforic vorbind, a căzut din locul pe care îl ocupase în preajma dumnezeului său. Observăm că afacerile pe care regele le întreprindea erau cam necurate, din moment ce Yahweh se referă la „mulţimea nelegiuirilor tale, săvârşite în negoţul tău nedrept”. Aceste afaceri plus aroganţa regelui din Tir l-au mâniat pe Yahweh, ducând la pierderea locului din rai pe care şi-l câştigase anterior prin credinţă.

Acestea sunt pasajele care au dat naştere legendei căderii lui Lucifer. În Biblie nu este vorba despre niciun înger răzvrătit, ci doar despre doi regi care s-au crezut zei, aşa cum procedau de altfel majoritatea. Iată şi părerea Bisericii Ortodoxe referitoare la Lucifer: „în Isaia 14:12, titlul de «steaua dimineţii» (Lucifer) este dat tiranului rege babilonian, despre care profetul spune că va cădea. Acest pasaj a fost aplicat ulterior prinţului demonilor, astfel că numele de «Lucifer» a început să fie folosit pentru Satana şi a fost răspândit cu ajutorul unor lucrări precum ,«Infernul» lui Dante Alighieri şi «Paradisul Pierdut» al lui John Milton, dar pentru vorbitorii de engleză cea mai mare influenţă a fost determinată de utilizarea în traducerea engleză a Bibliei King James. Un pasaj similar din Iezechiel 28:11-19, privind «regele din Tir», a fost aplicat, de asemenea, şi lui Satana, contribuind la imaginea tradiţională a Satanei şi a căderii sale.” (http://ro.orthodoxwiki.org/Lucifer). Ce spune Biserica? Că în Isaia 14:12 şi Iezechiel 28:11-19 nu este vorba despre îngerul decăzut, ci despre regele Babilonului şi cel al Tirului. Iar acele pasaje au fost aplicate ulterior Satanei.

Dacă numele şi legenda lui Lucifer sunt pure invenţii ale oamenilor, putem fi siguri că el este real?


33 responses to “Misterele Bibliei: Lucifer în Biblie

 • catalin

  Raul are multe nume, si cand spun asta ma refer la acele entitati care si-au pus amprenta negativa asupra civilizatiei umane.
  Sa o luam de jos in sus :

  I . Ingerii cazuti ai lui Jehovah din cartea lui enoh:

  Pe cand copii oamenilor se inmultisera in acele zile. s-a facut ca ficele lor s-au nascut gratioase si frumoase. Si atunci, cand ingerii, copii Cerurilor, le-au vazut, s-au indragostit de ele; si ei si-au spus unii altora: sa ne alegem femei din rasa oamenilor si sa avem copii cu ele. Atunci, Samyaza, seful lor a zis: ” Eu ma tem ca voi nu veti fi in stare sa va impliniti gandul vostru”. Si ca eu voi suporta singur pedeapsa pentru crima voastra”. Dar ei au raspuns: noi va juram. Si noi ne legam cu totii cu blestem; noi nu vom schimba cu nimic planul nostru, noi vom savarsi ceea ce am am hotarat. Intr-adevar ei au jurat si s-au legat intre ei printr-un legamant cu blestem. Ei erau in numar de 200 si coborau din Adis, loc asezat in apropierea muntelui Hermon. Acest munte era denumit Hermon (in original armon ), pentru ca acolo au jurat si s-au legat printr-un legamant cu blestem. Iata numele sefilor lor: Samyaza, seful lor, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakmyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazeal. Acestia erau sefii celor 200 de ingeri; si restul erau toti cu ei. Si ei si-au ales fiecare cate o femeie, si s-au apropiat de ele si au convietuit cu ele; si ei le-au invatat vrajitorii, farmece si insusirile radacinilor si arborilor.Si aceste femei ai zamislit si au nascut uriasi.Statura lor era de 300 de coti. Ei au inghitit tot ce munca oamenilor poate sa produca, si n-a fost chip sa fie saturati.Atunci s-au intors impotriva oamenilor insisi ca sa-i manance. Si au inceput a se repezi la pasari, la dobitoace, la taratoare si la pesti, pentru a-si potoli foamea cu carnea lor si setea cu sangele lor.Si atunci pamantul a murmurat impotriva celor rai.

  Azayel i-a mai invatat pe oameni sa faca sabii, cutite, scuturi, platose, oglinzi; el le-a aratat cum sa faca bratari si podoabe, cum sa foloseasca vopsele, arta de a-si inegri spancenele, de a folosi pietrle pretioase si tot soiul de spoieli, astfel incat oamenii s-au stricat.Nelegiuirea s-a intins; depravarea s-a inmultit, creaturile incalcau orice ordin si distrugeau tot ce le iesea in cale.
  Amazarak i-a invatat to felul de vrajitorii, de farmece si insusirile radacinilor.
  Armers i-a invatat arta de a dezlega vrajitoriile.
  Barkayal i-a invatat arta de a urmarii stelele.
  Akibeel i-a invatat semnele.
  Tamiel i-a invatat astronomia.
  Si Asaradel i-a invatat miscarile lunii.
  Si oamenii, pe punctul de a pieri, au murmurat si glasurile lor s-au ridicat pana la cer.

  Acesti ingeri cazuti au dat informatii oamenilor, iar cei care au avut acces la ele(illuminati) le-au folosit in scopuri malefice si asupritoare. De la ei vin toate invataturile hinduse si tot ce inseamna yoga, de la ei provin informatiile din kabbala.

  II. Insusi zeul evreilor Jehovah, care si-a batut joc de acest neam si de toate neamurile care au intrat in contact cu evreii. Inca am dubii ca el ar fi adevaraul creator al omului, eu cred ca el doar ne-a modificat genetic. Si mai cred ca el este un elohim cazut, adica care s-a desprins de la calea Tatalui Ceresc de care vorbeste IIsus.

  Toata aceasta batalie dintre bine(IISUS) su rau(JEHOVAH) se da pe sufletele oamenilor.

  Interesant ar fi daca ai face un articol despre PISTIS SOPHIA . As dori sa mai aflu si alte pareri despre aceasta carte.

 • KLAUDYU

  În primul rând, nu lua mot a mot tot ceea ce e scris în cărţi. Fie că este vorba despre Cartea lui Enoh, Pistis Sophia, Biblia sau oricare alta, niciuna nu conţine adevărul absolut. E drept că aceste cărţi pot conţine anumite informaţii ce pot trece drept reale, dar sunt mult deformate. Prin urmare, în unele cărţi putem găsi fragmente dintr-un imens puzzle ce ne poate ajuta să descoperim adevărata istorie a lumii, dar nu tot adevărul. Cartea lui Enoh a fost scrisă prin secolele II-I î.Hr. de cel puţin doi autori. Prin urmare, dacă într-adevăr a fost vorba despre un exil pe Pământ al unor îngeri / zei / extratereştri, acesta a avut loc cu multe zeci de mii sau poate sute de mii de ani în urmă. Autorii Cărţii lui Enoh nu puteau şti toate amănuntele după atâta amar de vreme. Prin urmare, au inventat o poveste cu îngeri, în care şi-au inclus şi dumnezeul, pornind de la evenimentele reale care rămăseseră în memoria colectivă a umanităţii: exilul unor fiinţe pe Pământ, împerecherea acestora cu pământenii (experimente genetice) şi cunoştinţele dăruite de aceştia oamenilor. Dacă nu aveau toate amănuntele sumerienii, egiptenii, indienii, chinezii, babilonienii, olmecii, tracii şi alte popoare mult mai vechi decât cel evreu, de ce să credem că evreii cunoşteau adevărul absolut? Pentru că aşa ne învaţă Biserica? Despre aceşti zei decăzuţi au scris multe popoare cu mult timp înaintea evreilor, dar se pare că nimeni nu le bagă în seamă scrierile. Toată lumea citează cărţile evreieşti, ca şi cum ei sunt singurii deţinători ai adevărului. Şi ne mai mirăm cum de conduc evreii lumea. Pentru că noi le cerem să facă asta, considerându-i poporul ales, deţinătorii adevărului dumnezeiesc şi cei mai inteligenţi oameni (prin promovarea intensă a geniilor lor, precum Einstein, Freud sau Marx).
  Aceşti îngeri / zei / extratereştri exilaţi aici au dat oamenilor diverse învăţături, nu doar cele hinduse, yoga şi kabbalah. De fapt, ne-au dat cam tot ce e important, de la ritualurile preoţeşti până la construirea monumentelor megalitice. Chiar şi avântul tehnologic pe care l-a luat omenirea în ultimul secol se datorează tot lor.
  Numele dumnezeului evreilor este Yahweh, scris YHWH, nu Jehova. Din cauza interdicţiei de a pronunţa numele divin, unii rabini au combinat cuvintele Adonai şi YHWH, rezultând Yehova. Însă, pentru evrei, Yahweh este numele dumnezeului lor (format din numele egiptean al Lunii, Yah, şi verbul weh, care înseamnă „a deveni”). Acesta, numit Marduk de babilonieni, Utu de sumerieni, Horus de egipteni sau Apollo de greci, nu este creatorul oamenilor. Ci tatăl său, Enki (Lucifer, Osiris, Kronos, Loki, Şiva, Azazel, Samael, Zamolxis, etc.). Acesta a creat doar corpurile noastre pe cale genetică, nevând nicio putere asupra sufletului şi a spiritului. Yahweh / Marduk doar şi-a atribuit faptele predecesorilor săi în momentul în care a primit domnia Pământului. Cu experimentele genetice se ocupa tot tatăl său, Enki, iar Yahweh a continuat munca tatălui său.
  Iisus era reîncarnarea lui Enlil (Seth, Zeus, Baal Hadad, Vişnu, Mihail, etc.) iar lupta sa cu Yahweh / Marduk poate părea o luptă între bine şi rău. În realitate, însă, şi aceste aspecte sunt unele relative. Lupta nu se dă nicidecum pentru suflete, ci pentru putere, aşa cum am mai spus de câteva ori până acum. Niciuna dintre tabere nu dă doi bani pe noi aşa că nu văd de ce i-am clasifica în buni şi răi. Poate ar fi mai potrivit să-i numim răi şi mai puţin răi.
  În comentariul anterior mi-am exprimat părerea despre scrierile gnosticilor, în care este inclusă şi Pistis Sophia. Nu ştiu dacă voi scrie ceva în mod special despre această carte, deoarece în viitorul apropiat nu îmi va mai permite timpul să scriu sau să citesc. Dar, poate, într-o zi…

 • sirvladkar

  Lucifer era un strălucitor Fiu Lanonandek principal al Nebadonului. El avea experienţa slujirii în numeroase sisteme, a fost un înalt consilier al grupul său şi s-a distins prin înţelepciunea, prin inteligenţa şi prin eficienţa sa. Lucifer purta numărul 37 din ordinul său. Când a fost împuternicit de Melchizedeki şi ales dintre peste şapte sute de mii de personalităţi din specia sa, el a fost desemnat ca unul din o sută dintre cei mai capabili şi mai strălucitori. De la acest început magnific , prin rău şi prin greşeli, el s-a lăsat pradă păcatului şi se numără acum printre cei trei Suverani Sistemici ai Nebadonului care au cedat presiunii eului şi s-au dedat sofismelor falsei libertăţi personale – refuzul de a se supune universului, neglijarea obligaţiilor fraterne, orbirea faţă de relaţiile cosmice.
  Universul Nebadonului, domeniul lui Cristos Mihail, comportă zece mii de sisteme de lumi locuite. În toată istoria Fiilor Lanonandeki, în întreaga lor lucrare printre aceste mii de sisteme şi în sediul universului, nu se găsesc decât trei Suverani Sistemici care au încălcat vreodată legile guvernului Fiului Creator.

 • KLAUDYU

  Să mai spună cineva că eu inventez povești… Văd că se poate și mai rău.

 • Reduceri de pret

  Captivant si instructiv articolul dumneavoastra! Este ok sa gasestiarticole originale si variate. deoarece mentionam de unicitate, pentru cei curiosi, am dat de o pagina web cu articole generale – haine, medicamente de slabit, laptopuri, tablete, telefoane, electronice si o multitudine de alte obiecte la preturi foarte scazute, dar de o calitate buna.Ce este atragator pe acest site este faptul ca aduna la un loc toate reducerile din magazinele online de pe piata, chiar si cele ale unor branduri renumite. [comentariu cenzurat deoarece acest blog nu se ocupă cu promovarea afacerilor nimănui]

 • prieteni tai sunt aici

  foarte interesant imi place ceva similar si exceptional este aici [comentariu cenzurat deoarece acest blog nu se ocupă cu promovarea afacerilor nimănui]

 • pedep[sitorul

  Dcaca vreti un adevar absolut studiati despre Jahbulon (lucifer),ce este venerat de evreii sionisti si de francmasoni,el fiind de fapt Marele Arhitect Universal,TALMUDUL BABILONIAN care reprezinta de fapt Biblia Satanica si al II-lea talmud (secret pentru marea multime a goymilo),pe care o parte din poporul evreu (sionistii) il venereaza si il aplica intocmai.Vezi despre satanel studiile facute si cartile scrise de unul din capii conducatori al grupului teozofic LUCIS TRUST,Aleister Crowley ce alaturi de Alice Bailey si Madam Blavatski au propagat stiinta luciferica si cultul New Age (adica NWO).Ca sa vedeti ca nu e o scorneala in incinta O.N.U.acesta organizatie a infiintat la subsolul “institutiai” mai sus mentionate o camera de meditatie pentru cei ce deservesc ONU:

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust04.htm

  -MENTIONEZ CA ACEASTA BIBLIOTECA ESTE CEA MAI MARE BAZA DE DATE CE TRATEAZA SUBIECTELE LUMII ACTUALE CE SUNT CATALOGADE DE DETRACTORI CA FIIND “TEORII ALE CONSPIRATIEI”, daca intrati pe pagina “home” o sa gasiti un tabel temporal (ce puteti sa-l accesati) ce incepe din 2006, ce este actualizat in fiecare zi cu articole, carti,filme,videoclipuri pe aceste subiecte,pana in ziua de astazi.

  Tot ca o “teorie” este tratata si problema noii ordini mondiale,care erea bine sa fie o aberatie nu un adevar (produs de sionisti),iata dovada pe un sit frumos ambalat in religie ce de fapt este sit-ul oficial al N.O.W.:

  http://one-heaven.org/home.php

  si iatal si pe cel satanist al Iezuitilor:

  http://one-evil.org/content/home.html

  Sper sa va fi fost de folos.

 • KLAUDYU

  Mulțumesc pentru informații. Sunt foarte utile. Însă acest articol nu este despre Lucifer în general, ci doar despre prezența (sau, mai bine zis, absența) lui în Biblie.

 • marian

  In gematrie pentru A=9 B=18 C=27 etc vrand adunam numerele corespunzator cuvantului lucifer rezultatul e 666,stranie coincidenta ,e posibil ça Marduk sa se fi razvratit contra lui Enki deoarece nu cred ça Enki l-ar lasa pe fii-su Marduk sa-si asume meritele creatiei si mai cred ça al doilea razboi mondial a fost mai degraba un razboi intre ei 2 au invins pe 1 ,marduk impreuna cu sora au invins pe enki,la fel sarpele (Enki)este vazut ça inamic al asa zisului creator yahweh

 • KLAUDYU

  Marduk nu s-a răzvrătit niciodată împotriva tatălui său. Absolut niciodată. Eu nu merg pe ipoteze bazate pe imaginație, ci pe surse vechi.
  Șarpele nu este văzut ca un inamic al lui Yahweh. În Vechiul Testament, Satan este un înger din anturajul lui Yahweh, nicidecum un inamic. Iar șarpele din Geneză nu e vreo zeitate, ci un simplu animal, strămoșul șerpilor. Creștinismul l-a transformat pe Marele Șarpe în inamicul lui Dumnezeu, însă Dumnezeul creștinilor nu este Yahweh.

 • marian

  Satan in traducere inseamna adversar, al cui?nu stiu,apoi marele sarpe este inamicul in noul testament,al lui d-zeu care o mai fi si ala stiind ça la baza crestinismului sunt tot evreii isus si apostolii etc ar in ceea ce il priveste pe Marduk el isi insuseste creatia omului care la baza e a tatalui sau Enki,de ce?si pe Enki nu-l deranjeaza chestia asta?asta ça sa-i fac pe place Dianei ça se plictiseste daca nu e un pic de polemica

 • marian

  In necronomicon se vorbeste de invocarea celor vechi,la cine se refera arabul nebun?

 • KLAUDYU

  Satan nu înseamnă adversar. E doar traducerea pe care ne-o oferă evreii. În realitate provine din Setan, unul dintre numele zeului egiptean Seth, care înseamnă „cerescul Set”. Totuși interpretarea evreilor are un sâmbure de adevăr, ținând cont că Seth / Enlil era adversarul lui Yahweh / Marduk. După ce a primit Pământul, Marduk și-a însușit tot, nu doar facerea omului. Pe Enki nu avea cum să-l deranjeze asta, fiind puțin cam mort în acel moment.
  În Necronomicon sunt două tabere de zeități aflate în conflict: cei vechi și anticii. Cei vechi sunt primii zei care au ajuns pe Pământ, Veghetorii, iar anticii sunt cei veniți mai târziu, Celeștii.

 • Ama

  Multumesc, Klaudyu! M-ai scutit de o parte din munca “de teren”. Incepusem sa ma documentez despre acelasi subiect odata cu aparitia mai multor filmulete halucinante pe youtube si partajarea lor pe site-uri de socializare, legate de continutul exultetului, liturghia de Paste a catolicilor oficiata de papa la Vatican in duminica de Inviere. Este incredibil cum naivii sunt dispusi sa creada (fara a cerceta) si sa actioneze in sensul acesta, orice aberatie oferita de oricine direct pe tava. Si totusi, mai “fericiti cei saraci cu duhul”…

 • KLAUDYU

  Cei mai fericiți! Câteodată îi invidiez… 🙂

 • KLAUDYU

  Singurul care bate câmpii aici ești tu.

 • Victor

  Mi-am scos mai multe dintre postarile dvs la imprimanta. O doza de cunoastere care trebuie luata. Va multumesc!
  ps : din ce am mai citit, satan (sat-an) in sanscrita inseamna Adevar.

 • Cine este Lucifer | derzela

  […] Acestea sunt pasajele care au dat naştere legendei căderii lui Lucifer. În Biblie nu este vorba despre niciun înger răzvrătit, ci doar despre doi regi care s-au crezut zei, aşa cum procedau de altfel majoritatea. Iată şi părerea Bisericii Ortodoxe referitoare la Lucifer: „în Isaia 14:12, titlul de «steaua dimineţii» (Lucifer) este dat tiranului rege babilonian, despre care profetul spune că va cădea. Acest pasaj a fost aplicat ulterior prinţului demonilor, astfel că numele de «Lucifer» a început să fie folosit pentru Satana şi a fost răspândit cu ajutorul unor lucrări precum ,«Infernul» lui Dante Alighieri şi «Paradisul Pierdut» al lui John Milton, dar pentru vorbitorii de engleză cea mai mare influenţă a fost determinată de utilizarea în traducerea engleză a Bibliei King James. Un pasaj similar din Iezechiel 28:11-19, privind «regele din Tir», a fost aplicat, de asemenea, şi lui Satana, contribuind la imaginea tradiţională a Satanei şi a căderii sale.” (http://ro.orthodoxwiki.org/Lucifer). Ce spune Biserica? Că în Isaia 14:12 şi Iezechiel 28:11-19 nu este vorba despre îngerul decăzut, ci despre regele Babilonului şi cel al Tirului. Iar acele pasaje au fost aplicate ulterior Satanei. (Sursa:https://secretelezeilor.wordpress.com/2012/03/16/lucifer-in-biblie/) […]

 • KLAUDYU

  Interesantă ficțiunea. Dar cam lungă pentru gusturile mele. 🙂

 • tony

  ασθένεια σήψη να πέσουν πάνω σας … γαμημένο κόλαση ….. πώς μπορείτε να μιλάτε όπως αυτό του ενός Πατέρα Lucifer !!!! Στην εποχή του Υδροχόου 666 θα σας δούμε σε όλο το θυμό τους καταράστηκε … και θα παραμείνει έτσι …. σήψη πνίγηκε στο σπέρμα …..

 • KLAUDYU

  Na, că am ajuns să fiu pus la blestem și de un satanist. :))))) Băi, puradelul lui „tata Lucifer”, nu știu ce fantezii ai cu sperma aia de care amintești, dar vezi că ai de stat la rând. Mai întâi trebuie să se lipească de mine nu știu câte blesteme trimise de creștinopați. Tu ia un bon de ordine, dă-ți două șuturi în fund și șezi cuminte până îți vine rândul. Relaxează-te, miroase o floare, plimbă-te prin parc, admiră un copac, atinge o femeie. Te îmbolnăvești de la atâta negativism. Și renunță la greacă; încearcă în latină, că așa se face în filme. Dacă tot vrei să te joci, măcar fă-o ca la Hollywood. 😉

 • Taine

  Esti prea rau intentionat si prost informat ca sa pricepi tainele adanci ale Scripturii.Regele Tirului si a Babilonului erau sub direct influienta Diavolului.Ii macina aceeasi dorinta Luciferica.Sa fie(dumne(zei)

 • Claudiu-Gilian Chircu

  Și totuși nu mă compar cu tine. Nu scrie nicăieri în Biblie că ar fi fost sub influența Satanei, adică totul ține de imaginația ta. Iar tu verși un comentariu aici încercând să mă convingi că ceea ce îți imaginezi tu e real. Jalnic. Nu degeaba vă numiți oi.

 • © KEiGHT

  Claudyu, cel ce traieste in intuneric, nu va avea niciodata ochi pentru diamante ! Ma bucur ca exista oameni deschisi la minte ca tine si imi place cum descrii faptele ! Toata stima ! Eu sunt ateu, niciodata nu m-au pasionat actele oculte de divinizare sau de inchinare cuiva, nu fac parte din nicio organizatie si nu m-au interesat niciodata banii multi sau masinile de lux desi le pot avea oricand, prefer sa fiu un simplu spectator la toata viteza asta a distrugerii cu ajutorul DUMNEZEILOR LOR, fara nici o noima, cand planeta se tot invarte de sute de milioane de ani, totul in UNIVERS se invarte, numai cre(s)tinii spun ca e PLAT, apoi la Potop nu avea cum sa se innece nimeni, pamantul fiind plat, curgea apa pe la margini! :)) De curand pentru cei ce nu stiu s-a incheiat tratatul de COEXISTENTA la Ierusalim condus de insusi Pacaliciul Suprem de la Vatican ! SATAN intradevar inseamna ADEVAR in sanscrita, deci el e adevarul in comparatie cu ce ne da DumneZMEUL cartea lui cu vrajitorii puerile, ce nici un copil de clasa a 9-a nu o va crede niciodata daca are parinti puternici mental ! Si DumneZmeu si ISUS si SATAN suint pure fictiuni ale mintilor bolnave de averi incomensurabile ! CREATORUL SUPREM rade in hohote cred cand vede atata mizerie OCULTA !

 • © KEiGHT

  Salut, ce s-a intamplat cu acest site ? http://www.secretelezeilor.ro/ 🙂

 • munteanioan

  Reblogged this on Cronopedia.

 • Claudiu-Gilian Chircu

  Ce să se întâmple? Nu s-a întâmplat nimic cu el.

 • Misterele Bibliei: Lucifer în Biblie | Vestea Evangheliei

  […] SURSA: https://secretelezeilor.wordpress.com/2012/03/16/lucifer-in-biblie/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: